Legea 211/2011

Legea 211/2011

legea_211_per_2011_400

Parlamentul Romaniei

din 15/11/2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 25/11/2011

privind regimul deseurilor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

 1. Dispozitii generale

 Art. 1. - Prezenta lege stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, prin prevenirea

sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor

generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.

 

 2. Domeniul de aplicare

 Art. 2. - (1) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi urmatoarele:

 a) efluentii gazosi emisi in atmosfera si dioxidul de carbon captat si transportat in scopul stocarii geologice si stocat

geologic potrivit prevederilor Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind

stocarea geologica a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum si a directivelor

2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale

Parlamentului European si ale Consiliului sau exclusi din domeniul de aplicare a respectivei directive potrivit prevederilor

art. 2 alin. (2) din aceasta;

 b) solurile (in situ), inclusiv solurile contaminate neexcavate si cladiri legate permanent de sol;

 c) solurile necontaminate si alte materiale geologice naturale excavate in timpul activitatilor de constructie, in cazul in

care este cert ca respectivul material va fi utilizat pentru constructii in starea sa naturala si pe locul de unde a fost

excavat;

 d) deseurile radioactive;

 e) explozibilii declasati;

 f) materiile fecale, in cazul in care acestea nu intra sub incidenta alin. (2) lit. b), paiele si alte resturi vegetale

nepericuloase provenite din agricultura sau silvicultura si care sunt folosite in agricultura ori silvicultura sau pentru

producerea de energie din biomasa prin procese ori metode care nu dauneaza mediului si nu pun in pericol sanatatea

populatiei.

 (2) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi, in masura in care sunt reglementate prin alte acte normative,

urmatoarele:

 a) apele uzate;

 b) subprodusele de origine animala, inclusiv produse transformate care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr.

1.774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind

subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu exceptia produselor care urmeaza sa fie

incinerate, depozitate sau utilizate intr-o instalatie de producere a biogazului ori a compostului;

 c) carcasele de la animalele care au decedat in orice alt mod decat prin sacrificare, inclusiv animale care au fost

sacrificate pentru eradicarea unei epizootii si care sunt eliminate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr.

1.774/2002;

 d) deseurile rezultate in urma activitatilor de prospectare, extractie, tratare si stocare a resurselor minerale, precum si

a exploatarii carierelor care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din

industriile extractive.

 (3) Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute de alte acte normative aplicabile, sedimentele depuse in apele de

suprafata in scopul gestionarii apelor si a cailor navigabile sau al prevenirii inundatiilor, al atenuarii efectelor inundatiilor si

secetei ori asanarii terenurilor nu se supun prevederilor prezentei legi, in cazul in care se face dovada ca respectivele

sedimente sunt nepericuloase. (4) Actele normative care transpun directive individuale pot stabili pentru gestionarea anumitor categorii de deseuri

reguli speciale pentru cazuri individuale sau reguli care vin in completarea dispozitiilor prezentei legi.

 

 3. Definitii

 Art. 3. - Semnificatia termenilor specifici utilizati in prezenta lege este prevazuta in anexa nr. 1.

 

 4. Ierarhia deseurilor

 Art. 4. - (1) Ierarhia deseurilor se aplica in functie de ordinea prioritatilor in cadrul legislatiei si al politicii in materie de

prevenire a generarii si de gestionare a deseurilor, dupa cum urmeaza:

 a) prevenirea;

 b) pregatirea pentru reutilizare;

 c) reciclarea;

 d) alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica;

 e) eliminarea.

 (2) Aplicarea ierarhiei deseurilor mentionata la alin. (1) are ca scop incurajarea actiunii in materie de prevenire a

generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra

mediului.

 (3) In acest sens, pentru anumite fluxuri de deseuri specifice, aplicarea ierarhiei deseurilor poate suferi modificari in

baza evaluarii de tip analiza ciclului de viata privind efectele globale ale generarii si gestionarii acestor deseuri.

 (4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asigura un proces transparent de elaborare a actelor

normative si a politicii in domeniul gestionarii deseurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind

transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare.

 (5) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului ia in considerare principiile generale ale protectiei mediului,

precautiei si durabilitatii, fezabilitatii tehnice si viabilitatii economice, protectiei resurselor, precum si impactul global

asupra mediului, sanatatii populatiei, economiei si societatii, potrivit prevederilor art. 1 si 20.

 

 5. Subproduse

 Art. 5. - Este considerat subprodus, si nu deseu potrivit definitiei de la pct. 9 din anexa nr. 1, o substanta sau un obiect

care rezulta in urma unui proces de productie al carui obiectiv principal nu este producerea acestuia si care indeplineste,

cumulativ, urmatoarele conditii:

 a) utilizarea ulterioara a substantei sau a obiectului este certa;

 b) substanta sau obiectul poate fi utilizat direct, fara a fi supus unei alte prelucrari suplimentare celei prevazute de

practica industriala obisnuita;

 c) substanta sau obiectul este produs ca parte integranta a unui proces de productie;

 d) utilizarea ulterioara este legala, in sensul ca substanta sau obiectul indeplineste toate cerintele relevante referitoare

la produs, la protectia mediului si protectia sanatatii pentru utilizarea specifica si nu va produce efecte globale nocive

asupra mediului sau a sanatatii populatiei.

 

 6. Incetarea statutului de deseu

 Art. 6. - (1) In cazul in care anumite categorii de deseuri au trecut printr-o operatiune prevazuta in anexa nr. 3 si daca

indeplinesc criteriile specifice stabilite de Comisia Europeana, acestea inceteaza sa mai fie considerate deseuri, in

sensul prezentei legi.

 (2) Deseurile care inceteaza sa mai fie considerate deseuri, potrivit prevederilor alin. (1), inceteaza sa mai fie

considerate deseuri in scopul atingerii obiectivelor de valorificare si reciclare prevazute de Hotararea Guvernului nr.

621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare,

Hotararea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si

completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice,

Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori,

cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de alte acte normative.

 (3) In lipsa criteriilor stabilite la nivel comunitar mentionate la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectiamediului poate decide, prin ordin al ministrului, pentru fiecare caz, daca un anumit deseu a incetat sa fie considerat ca

atare, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic si asupra mediului, realizate de aceasta sau de orice

alta autoritate/institutie de la nivel national ori european, cu respectarea urmatoarelor conditii:

 a) substanta sau obiectul este utilizat in mod curent pentru indeplinirea unor scopuri specifice;

 b) exista o piata sau cerere pentru substanta ori obiectul in cauza;

 c) substanta sau obiectul indeplineste cerintele tehnice pentru indeplinirea scopurilor specifice si respecta legislatia si

normele aplicabile produselor;

 d) utilizarea substantei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau sanatatii populatiei.

 (4) Ordinele prevazute la alin. (3) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene, potrivit

prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii

in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale

intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare.

 

 7. Lista deseurilor

 Art. 7. - (1) Lista deseurilor aprobata de catre Comisia Europeana se preia in legislatia nationala prin hotarare a

Guvernului.

 (2) Lista deseurilor este obligatorie pentru a determina daca un deseu trebuie considerat deseu periculos.

 (3) Includerea unui obiect sau a unei substante pe lista nu inseamna ca respectivul obiect ori respectiva substanta se

considera ca fiind deseu in orice imprejurare.

 (4) O substanta sau un obiect este considerat deseu numai in cazul in care corespunde definitiei prevazute la pct. 9 din

anexa nr. 1.

 Art. 8. - (1) Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa incadreze fiecare tip de deseu

generat din propria activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1).

 (2) In cazul unui tip de deseu care se incadreaza potrivit listei deseurilor prevazute la art. 7 alin. (1) sub doua coduri

diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca

deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a

originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante.

 (3) Laboratorul de referinta din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, denumita in continuare ANPM,

analizeaza cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea si incadrarea deseurilor.

 (4) Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a

deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii

sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora.

 (5) Producatorii si detinatorii de deseuri autoritati publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala sunt obligati

sa incadreze in codurile prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor

si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, fiecare tip de

deseu generat de propria activitate, pe baza reglementarilor specifice pentru gestionarea deseurilor.

 Art. 9. - (1) Pe baza originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante puse la dispozitie de

producatorii si detinatorii de deseuri prevazuti la art. 8 alin. (4) si (5), autoritatea publica centrala pentru protectia

mediului considera ca un deseu este periculos chiar daca acesta nu figureaza ca atare pe lista deseurilor prevazuta la

art. 7 alin. (1), daca acesta prezinta una sau mai multe dintre proprietatile prevazute in anexa nr. 4.

 (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica Comisiei Europene, cu celeritate, deseurile

considerate ca fiind periculoase si care nu figureaza ca atare pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) si le

consemneaza in raportul prevazut la art. 48 alin. (3), furnizand Comisiei Europene toate informatiile relevante.

 Art. 10. - (1) In cazul in care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului detine dovezi care arata ca un

deseu care figureaza pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) ca fiind periculos nu prezinta niciuna dintre

proprietatile prevazute in anexa nr. 4 poate considera acest deseu ca fiind nepericulos.

 (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica Comisiei Europene, cu celeritate, cazurile prevazute la

alin. (1), furnizand toate informatiile relevante in vederea revizuirii listei deseurilor.

 Art. 11. - Reclasificarea deseurilor periculoase ca deseuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau

amestecarea acestora in scopul de a diminua concentratiile initiale de substante periculoase pana la un nivel mai mic

decat nivelul prevazut pentru ca un deseu sa fie definit ca fiind periculos.

 

 8. Raspunderea extinsa a producatorului

 Art. 12. - (1) In vederea prevenirii, reutilizarii, reciclarii si a altor tipuri de valorificare a deseurilor, autoritatea publica

centrala pentru protectia mediului promoveaza sau, dupa caz, propune masuri cu caracter legislativ ori nelegislativ princare producatorul produsului, persoana fizica autorizata sau persoana juridica ce, cu titlu profesional, proiecteaza,

produce, prelucreaza, trateaza, vinde ori importa produse este supus unui regim de raspundere extinsa a producatorului.

 (2) Masurile prevazute la alin. (1) includ, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

 a) incurajarea adoptarii, inca din faza de proiectare a produselor, a unor solutii care sa reduca impactul asupra

mediului si generarea de deseuri in procesul de fabricatie si pe perioada de utilizare a produselor si care sa asigure

respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3), atunci cand acestea devin deseuri;

 b) incurajarea productiei si comercializarii de produse cu utilizari multiple, durabile din punct de vedere tehnic si care,

dupa ce devin deseuri, pot fi valorificate in mod corespunzator si a caror eliminare este compatibila cu principiile de

protectie a mediului;

 c) acceptarea produselor returnate si a deseurilor rezultate dupa ce produsele nu mai sunt folosite si asigurarea

gestionarii ulterioare a acestora fara a crea prejudicii asupra mediului sau sanatatii populatiei, precum si asumarea

raspunderii financiare;

 d) punerea la dispozitia publicului a informatiilor disponibile cu privire la caracterul reutilizabil si reciclabil al produselor.

 (3) In vederea aplicarii raspunderii extinse a producatorului se iau in considerare fezabilitatea tehnica si viabilitatea

economica, efectele globale asupra mediului si sanatatii populatiei, precum si impactul social, cu respectarea necesitatii

de a asigura buna functionare a pietei interne.

 (4) Raspunderea extinsa a producatorilor se aplica fara a aduce atingere responsabilitatilor prevazute la art. 22 alin.

(1) si art. 23 si legislatiei specifice privind fluxurile de deseuri si a celei privind produsele.

 

 9. Valorificarea deseurilor

 Art. 13. - Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora, cu respectarea

prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20.

 Art. 14. - (1) Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt

obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.

 (2) Operatorii economici care asigura colectarea si transportul deseurilor prevazute la alin. (1) au obligatia de a

asigura colectarea separata a deseurilor prevazute la alin. (1) si de a nu amesteca aceste deseuri.

 Art. 15. - (1) Unitatile si intreprinderile care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii:

 a) sa detina spatii special amenajate pentru stocarea deseurilor in conditii care sa garanteze reducerea riscului pentru

sanatatea umana si deteriorarii calitatii mediului;

 b) sa evite formarea de stocuri de deseuri care urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma

valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei;

 c) sa adopte cele mai bune tehnici disponibile in domeniul valorificarii deseurilor, in momentul achizitiei.

 (2) Operatorii economici care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor, prevazute in anexa nr. 3, se inscriu la

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

 (3) Procedura de inscriere pentru operatorii economici prevazuti la alin. (2) se stabileste prin ordin al ministrului

economiei, comertului si mediului de afaceri, cu avizul ministrului mediului si padurilor, in termen de 120 de zile de la data

intrarii in vigoare a prezentei legi.

 

 10. Reutilizarea si reciclarea

 Art. 16. - (1) Autoritatile administratiei publice centrale cu atributii in domeniul protectiei mediului adopta sau, dupa caz,

propun masuri adecvate pentru promovarea reutilizarii produselor si activitatilor de pregatire a acestora pentru reutilizare

in special prin:

 a) stimularea realizarii unor retele pentru repararea si reutilizarea produselor;

 b) utilizarea instrumentelor economice;

 c) introducerea unor criterii referitoare la achizitiile publice;

 d) stabilirea de obiective cantitative sau alte masuri.

 (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului promoveaza reciclarea de inalta calitate prin aplicarea

colectarii separate a deseurilor, in masura in care este fezabila din punct de vedere tehnic, economic si de mediu si se

conformeaza cu standardele de calitate in sectorul de reciclare respectiv, prin acte normative care se supun aprobarii

Guvernului.

 Art. 17. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca incepand cu anul 2012 sa asigure colectarea

separata pentru cel putin urmatoarele tipuri de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.

 (2) Producatorii de deseuri si autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele indatoriri:

 a) sa atinga, pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala acantitatilor de deseuri, cum ar fi hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere si, dupa caz, provenind

din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din deseurile menajere;

 b) sa atinga, pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare

materiala, inclusiv operatiuni de umplere rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum

70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari, cu exceptia

materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile

ulterioare.

 Art. 18. - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului consemneaza stadiul indeplinirii obiectivelor

prevazute la art. 17 alin. (2) in raportul prevazut la art. 48 alin. (3).

 (2) In cazul neindeplinirii obiectivelor, in raport se includ motivele esecului respectiv si masurile pe care toti factorii

implicati intentioneaza sa le ia in vederea indeplinirii obiectivelor respective.

 

 11. Eliminarea

 Art. 19. - (1) Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia sa supuna deseurile care nu au fost

valorificate unei operatiuni de eliminare in conditii de siguranta, care indeplineste cerintele art. 20.

 (2) Operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru activitatea de eliminare a

deseurilor au urmatoarele obligatii:

 a) sa asigure eliminarea in totalitate a deseurilor care le sunt incredintate;

 b) sa foloseasca cele mai bune tehnici disponibile si care nu implica costuri excesive pentru eliminarea deseurilor;

 c) sa amplaseze si sa amenajeze instalatia de eliminare a deseurilor intr-un spatiu si in conditii stabilite de autoritatile

teritoriale pentru protectia mediului competente;

 d) sa introduca in instalatia de eliminare numai deseurile mentionate in autorizatia emisa de autoritatile competente si

sa respecte tehnologia de eliminare aprobata de acestea.

 (3) Abandonarea deseurilor este interzisa.

 (4) Eliminarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisa.

 

 12. Protectia sanatatii populatiei si a mediului

 Art. 20. - Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna

mediului, in special:

 a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

 b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

 c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

 

 13. Costurile

 Art. 21. - (1) In conformitate cu principiul "poluatorul plateste", costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor se

suporta de catre producatorul de deseuri sau, dupa caz, de detinatorul actual ori anterior al deseurilor.

 (2) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementeaza

categoria de deseuri se stabilesc cazurile in care costurile gestionarii deseurilor urmeaza sa fie suportate in intregime

sau partial de catre producatorul produsului din care deriva deseul respectiv si eventuala participare a distribuitorilor unui

asemenea produs la aceste costuri.

 (3) In cazul deseurilor abandonate si in cazul in care producatorul/detinatorul de deseuri este necunoscut, cheltuielile

legate de curatarea si refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt

suportate de catre autoritatea administratiei publice locale.

 (4) Dupa identificarea producatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte atat cheltuielile prevazute

la alin. (3), efectuate de autoritatea administratiei publice locale, cat si pe cele legate de actiunile intreprinse pentru

identificare.

 

 14. Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor

 Art. 22. - (1) Producatorul de deseuri sau, dupa caz, orice detinator de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile

de tratare in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20 sau de a transfera aceste operatiuni unui operatoreconomic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a

deseurilor in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20.

 (2) Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de

colectare si transport au obligatia sa transporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de

tratare.

 (3) Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici prevazuti la alin.

(2) au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea

obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.

 (4) Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a

deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

 Art. 23. - (1) Producatorul sau detinatorul care transfera deseuri catre una dintre persoanele fizice ori juridice

prevazute la art. 22 alin. (1) in vederea efectuarii unor operatiuni de tratare preliminara operatiunilor de valorificare sau

de eliminare completa nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare

completa.

 (2) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementeaza

categoria de deseuri se stabilesc conditiile cu privire la responsabilitatea gestionarii deseurilor si cazurile in care

producatorului initial de deseuri ii revine responsabilitatea pentru intregul lant al procesului de tratare sau cazurile in care

responsabilitatea producatorului si a detinatorului de deseuri se poate imparti ori delega intre factorii implicati in lantul

procesului de tratare.

 (3) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementeaza

categoria de deseuri, in conformitate cu prevederile art. 12, se stabileste daca organizarea activitatilor de gestionare a

deseurilor revine partial sau in totalitate producatorului produsului din care deriva deseul respectiv si masura in care

distribuitorul produsului respectiv participa la aceasta responsabilitate.

 (4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica in masura in care studiile de evaluare efectuate la solicitarea autoritatii publice

centrale pentru protectia mediului stabilesc oportunitatea impartirii responsabilitatii privind gestionarea deseurilor.

 (5) In cazul in care impartirea responsabilitatii privind tratarea deseurilor implica transportul deseurilor peste frontiera

Romaniei, acesta se poate realiza numai cu respectarea prevederilor comunitare referitoare la transferurile de deseuri.

 (6) La controlul si supravegherea transporturilor deseurilor peste frontiera Romaniei se iau in considerare perioadele

de tranzitie prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si cele prevazute prin Hotararea

Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al

Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 15. Principiile autonomiei si proximitatii

 Art. 24. - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului colaboreaza cu celelalte autoritati publice cu atributii

in domeniul gestionarii deseurilor si cu autoritatile competente din alte state membre pentru crearea unei retele integrate

adecvate de unitati de eliminare a deseurilor si de instalatii de valorificare a deseurilor municipale mixte colectate din

gospodariile populatiei, inclusiv in cazul in care aceasta colectare vizeaza si astfel de deseuri provenite de la alti

producatori, tinand seama de cele mai bune tehnici disponibile, care nu implica costuri excesive, cu respectarea

cerintelor prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.

 (2) Reteaua este conceputa astfel incat sa permita Uniunii Europene sa asigure prin mijloace proprii eliminarea

deseurilor, precum si valorificarea deseurilor mentionate la alin. (1), si pentru a permite Romaniei sa actioneze individual

in acest scop, tinand cont de conditiile geografice sau de necesitatea de instalatii specializate pentru anumite tipuri de

deseuri.

 (3) Reteaua prevazuta la alin. (1) si (2) trebuie sa permita eliminarea si valorificarea deseurilor in cele mai apropiate

instalatii adecvate, prin cele mai potrivite metode si tehnici, pentru a asigura un inalt nivel de protectie pentru mediu si

pentru sanatatea publica.

 (4) Prin derogare de la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din

14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, Romania poate limita, in vederea protejarii retelei nationale, intrarile

transporturilor de deseuri destinate incineratoarelor clasificate ca instalatii de valorificare, in cazul in care autoritatea

publica centrala pentru protectia mediului a stabilit ca asemenea transporturi ar duce la necesitatea eliminarii deseurilor

nationale sau ar presupune tratarea respectivelor deseuri intr-un mod care nu este consecvent cu planul national de

gestionare a deseurilor.

 (5) In cazul in care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului aplica prevederile alin. (4), aceasta notifica

decizia Comisiei Europene.

 (6) Aplicarea principiilor autonomiei si proximitatii nu semnifica obligatia de a detine la nivel national toate tipurile de

instalatii pentru valorificarea si eliminarea deseurilor.

 Art. 25. - Agentiile pentru protectia mediului si autoritatile publice locale iau in considerare la elaborarea documentelorstrategice locale si la aprobarea investitiilor in domeniul gestiunii deseurilor principiul autonomiei si proximitatii, fara a

aduce atingere planului national de gestionare a deseurilor si strategiei nationale de gestionare a deseurilor.

 

 16. Controlul deseurilor periculoase

 Art. 26. - (1) Producatorii/Detinatorii de deseuri periculoase, precum si operatorii economici autorizati din punctul de

vedere al protectiei mediului sa desfasoare activitati de colectare, transport, stocare, tratare sau valorificare a deseurilor

periculoase sunt obligati sa colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in

functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru

fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si

a sanatatii populatiei potrivit prevederilor art. 20, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia

finala, potrivit prevederilor art. 49 si 60.

 (2) Controlul privind generarea, colectarea, operatiunile de transport, stocarea temporara si tratarea in cazul

deseurilor periculoase se efectueaza de catre institutiile abilitate prin lege si are in vedere, in mod deosebit, originea,

destinatia, precum si masurile luate de producatorul de deseuri pentru ambalarea si etichetarea unor astfel de deseuri.

 (3) Transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei este reglementat prin hotarare a Guvernului.

 

 17. Interzicerea amestecarii deseurilor periculoase

 Art. 27. - (1) Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase, inclusiv comerciantii si brokerii care pot intra fizic in

posesia deseurilor au obligatia sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri

periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale.

 (2) Amestecarea include diluarea substantelor periculoase.

 (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului pot autoriza

amestecarea daca:

 a) operatiunea de amestecare este efectuata de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor art. 32;

 b) sunt respectate conditiile prevazute la art. 20, iar efectele nocive ale gestionarii deseurilor asupra sanatatii

populatiei si asupra mediului nu sunt agravate;

 c) operatiunea de amestecare se realizeaza in conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;

 d) caracterizarea deseurilor prevazuta la art. 8 alin. (4) permite acest proces.

 (4) In situatiile in care deseurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deseuri, substante sau materiale, fara a fi

cazul celor prevazute la alin. (3), separarea trebuie sa fie efectuata numai daca este fezabila din punct de vedere tehnic

si economic si daca este necesara pentru respectarea prevederilor art. 20.

 

 18. Etichetarea deseurilor periculoase

 Art. 28. - (1) Producatorii de deseuri sunt obligati sa se asigure ca pe durata efectuarii operatiunilor de colectare,

transport si stocare a deseurilor periculoase acestea sunt ambalate si etichetate potrivit prevederilor Regulamentului

(CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si

ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,

precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotararii Guvernului nr. 1.408/2008 privind

clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si ale Hotararii Guvernului nr. 937/2010 privind

clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase.

 (2) Transferul deseurilor periculoase pe teritoriul national trebuie sa fie insotit de documentul de identificare prevazut in

anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006.

 

 19. Deseurile periculoase rezultate din gospodarii

 Art. 29. - (1) Prevederile art. 26-28 si 49 nu se aplica deseurilor municipale amestecate, provenite din gospodariile

populatiei.

 (2) Prevederile art. 28 si 49 nu se aplica fractiunilor separate de deseuri periculoase provenind din gospodariile

populatiei pana cand acestea nu sunt acceptate pentru colectare, eliminare sau valorificare de catre o unitate ori

intreprindere care a obtinut o autorizatie sau a fost inregistrata potrivit prevederilor art. 32 sau 36.

  20. Uleiurile uzate

 Art. 30. - (1) Fara a aduce atingere obligatiilor privind gestionarea deseurilor periculoase prevazute la art. 27 si 28,

producatorii si detinatorii de deseuri periculoase trebuie sa respecte prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 20 in

gestionarea uleiurilor uzate.

 (2) Activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.

 (3) Pentru a acorda prioritate regenerarii uleiurilor uzate se respecta prevederile art. 11 sau 12 din Regulamentul (CE)

nr. 1.013/2006 in cazul transferului de uleiuri uzate dinspre Romania catre instalatii de incinerare sau coincinerare aflate

pe teritoriul altor state membre ori tari terte.

 

 21. Biodeseurile

 Art. 31. - (1) Autoritatile administratiei publice locale, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20, au urmatoarele

responsabilitati:

 a) sa colecteze separat biodeseurile, in vederea compostarii si fermentarii acestora;

 b) sa trateze biodeseurile intr-un mod care asigura un inalt nivel de protectie a mediului;

 c) sa foloseasca materiale sigure pentru mediu, produse din biodeseuri;

 d) sa incurajeze compostarea individuala in gospodarii.

 (2) Deseurile biodegradabile provenite din parcuri si gradini trebuie sa fie colectate separat si transportate la statiile de

compostare sau pe platforme individuale de compostare.

 (3) In cazul in care biodeseurile colectate separat contin substante periculoase, se interzice tratarea acestora in statii

de compostare.

 

 22. Autorizari si inregistrari

 Art. 32. - (1) Toate unitatile sau intreprinderile care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligate sa obtina

o autorizatie/autorizatie integrata de mediu emisa de catre autoritatile competente pentru protectia mediului.

 (2) Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

 a) tipurile si cantitatile de deseuri care pot fi tratate;

 b) cerintele tehnice si de orice alta natura aplicabile amplasamentului in cauza pentru fiecare tip de operatiune

autorizata;

 c) masurile de siguranta si de prevenire care trebuie luate;

 d) metoda care trebuie aplicata pentru fiecare tip de operatiune;

 e) monitorizarea si controlul operatiunilor, dupa caz;

 f) masurile de inchidere si de intretinere ulterioara, dupa caz.

 (3) Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu se emite si se revizuieste in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) si

(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari

prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Art. 33. - (1) In cazul in care autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului considera ca metoda de tratare

propusa nu este acceptabila din punctul de vedere al protectiei mediului, in special atunci cand metoda nu este conforma

cu prevederile art. 20, aceasta refuza emiterea autorizatiei/autorizatiei integrate.

 (2) Autorizatiile/Autorizatiile integrate pentru operatiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a

deseurilor municipale solide se emit daca valorificarea energiei se realizeaza cu eficienta energetica mai mare sau egala

cu cea prevazuta in anexa nr. 3 pentru operatiunea R1.

 

 23. Derogari de la obligatia de autorizare

 Art. 34. - Autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului poate acorda, in baza normelor generale stabilite de

autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, unitatilor sau intreprinderilor derogari de la obligatia prevazuta la

art. 32 alin. (1) pentru urmatoarele operatiuni:

 a) eliminarea propriilor deseuri nepericuloase la locul de productie;

 b) valorificarea deseurilor.

 

 24. Conditii pentru derogari Art. 35. - (1) Pentru acordarea derogarilor potrivit prevederilor art. 34 autoritatea publica centrala pentru protectia

mediului stabileste, pentru fiecare tip de activitate, norme generale care sa prevada:

 a) tipurile si cantitatile de deseuri care pot face obiectul unei derogari;

 b) metoda de tratare care trebuie aplicata.

 (2) Aceste norme se stabilesc astfel incat sa se asigure ca deseurile sunt tratate potrivit prevederilor art. 20.

 (3) In cazul operatiilor de eliminare prevazute la art. 34 lit. a), normele trebuie sa ia in considerare cele mai bune

tehnici disponibile.

 (4) Pe langa normele generale prevazute la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste

conditii speciale pentru derogarile acordate in cazul deseurilor periculoase, inclusiv pe tipuri de activitati, precum si alte

eventuale cerinte necesare pentru efectuarea diferitelor forme de valorificare si, unde este cazul, valori-limita pentru

continutul de substante periculoase al deseurilor si valori-limita de emisie, fara a excede insa derogarile prevazute la art.

34.

 (5) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana in legatura cu normele

prevazute la alin. (1)-(3).

 

 25. Inregistrarea

 Art. 36. - (1) In cazul in care structurile enumerate nu fac obiectul cerintelor privind autorizarea, ANPM mentine un

registru cu:

 a) operatorii economici care colecteaza si transporta deseuri in sistem profesional;

 b) comerciantii sau brokerii;

 c) operatorii economici care fac obiectul derogarilor de la cerintele de autorizare potrivit prevederilor art. 34.

 (2) Persoanele fizice autorizate si persoanele juridice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa informeze, pana la data de

31 decembrie a fiecarui an, autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului asupra activitatii desfasurate.

 (3) In vederea reducerii sarcinii administrative asociate procesului de inregistrare, agentiile pentru protectia mediului

comunica ANPM informatii relevante cu privire la persoanele fizice si juridice prevazute la alin. (1).

 (4) ANPM elaboreaza procedura de inregistrare in registrul prevazut la alin. (1), in termen de 120 de zile de la data

intrarii in vigoare a prezentei legi, care va fi aprobata prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru

protectia mediului.

 (5) Institutiile care desfasoara activitati care privesc apararea tarii si securitatea nationala nu se inregistreaza in

registrul prevazut la alin. (1).

 

 26. Planurile de gestionare a deseurilor

 Art. 37. - (1) Pentru indeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaboreaza planuri de gestionare a deseurilor la nivel

national, regional, judetean, inclusiv al municipiului Bucuresti.

 (2) Planul national de gestionare a deseurilor, denumit in continuare PNGD, se elaboreaza de catre autoritatea publica

centrala pentru protectia mediului si acopera intregul teritoriu geografic al Romaniei.

 (3) Planul prevazut la alin. (2) se aproba prin hotarare a Guvernului si se notifica Comisiei Europene.

 Art. 38. - (1) In baza principiilor si obiectivelor prevazute in PNGD si a cadrului general stabilit prin Ordinul ministrului

mediului si dezvoltarii durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si

judetene de gestionare a deseurilor se elaboreaza/realizeaza/revizuiesc planurile regionale de gestionare a deseurilor,

denumite in continuare PRGD, de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului, denumita in continuare ARPM,

impreuna cu toate consiliile judetene apartinand regiunii respective.

 (2) PRGD se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

 Art. 39. - (1) In baza principiilor si obiectivelor din PNGD si a cadrului general din Ordinul ministrului mediului si

dezvoltarii durabile nr. 951/2007 se elaboreaza/realizeaza/revizuiesc planurile judetene de gestionare a deseurilor,

denumite in continuare PJGD, de catre consiliul judetean, in colaborare cu agentia judeteana pentru protectia mediului,

denumita in continuare APM, si planul de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti, denumit in continuare

PMGD, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti in colaborare cu autoritatea publica teritoriala pentru protectia

mediului Bucuresti.

 (2) PJGD se aproba prin hotarare a consiliului judetean, iar PMGD, prin hotarare a Consiliului General al Municipiului

Bucuresti, cu avizul APM sau ARPM, dupa caz.

 Art. 40. - (1) Realizarea studiilor, expertizelor si proiectelor necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a

deseurilor poate fi incredintata cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. (2) Elaborarea si avizarea planurilor de gestionare a deseurilor se fac cu respectarea procedurii de realizare a

evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

 (3) Autoritatile publice si operatorii economici au obligatia furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor, potrivit

prevederilor legale.

 Art. 41. - (1) Planurile de gestionare a deseurilor cuprind o analiza a situatiei actuale in domeniul gestionarii tuturor

categoriilor de deseuri, precum si masurile care trebuie luate pentru imbunatatirea conditiilor de mediu in cazul pregatirii

pentru reutilizare, reciclare, valorificare si eliminare, precum si o evaluare a modului in care planurile vor ajuta la punerea

in aplicare a obiectivelor si dispozitiilor prezentei legi.

 (2) Planurile prevazute la alin. (1), luand in considerare nivelul geografic si acoperirea zonei de planificare, trebuie sa

contina cel putin urmatoarele:

 a) obiectivele si prioritatile autoritatilor administratiei publice locale in vederea indeplinirii obligatiilor din domeniul

gestionarii deseurilor;

 b) tipul, cantitatea si sursa deseurilor generate in teritoriu, deseurile care ar putea fi expediate de pe sau pe teritoriul

national, precum si o evaluare a evolutiei viitoare a fluxurilor de deseuri;

 c) schemele existente de colectare a deseurilor si principalele instalatii de eliminare si valorificare, inclusiv orice

aranjamente speciale pentru uleiurile uzate, deseurile periculoase sau fluxurile de deseuri abordate de legislatia

specifica;

 d) o evaluare a necesarului de noi scheme de colectare, inchiderea instalatiilor de deseuri existente, infrastructura

suplimentara pentru instalatiile de deseuri potrivit prevederilor art. 24 si, daca este cazul, investitiile legate de acestea;

 e) informatii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului si la capacitatea viitoare de eliminare sau

de operare a instalatiilor majore de valorificare, daca este cazul;

 f) politici generale de gestionare a deseurilor, inclusiv tehnologii si metode planificate de gestionare a deseurilor sau

politici privind deseurile care ridica probleme specifice de gestionare;

 g) estimarea costurilor pentru investitiile privind operatiile de valorificare si eliminare;

 h) etapele care trebuie urmarite de autoritatile responsabile pentru indeplinirea prevederilor prezentei legi;

 i) modul de implementare a planurilor de gestionare a deseurilor;

 j) orice alte informatii relevante necesare pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor prezentei legi.

 (3) Luand in considerare nivelul geografic si acoperirea zonei de planificare, planurile prevazute la alin. (1) pot contine:

 a) aspectele organizationale legate de gestionarea deseurilor, inclusiv o descriere a alocarii responsabilitatilor intre

actorii publici si privati care se ocupa cu gestionarea deseurilor;

 b) o analiza a utilitatii si a adecvarii utilizarii instrumentelor economice si de alta natura pentru rezolvarea diverselor

probleme legate de deseuri, luand in considerare necesitatea mentinerii unei bune functionari a pietei interne;

 c) utilizarea unor campanii de sensibilizare si de informare adresate publicului larg sau unor categorii speciale de

consumatori;

 d) siturile contaminate istoric de eliminare a deseurilor si masuri pentru reabilitarea acestora.

 (4) Planurile de gestionare a deseurilor respecta cerintele privind gestionarea deseurilor stabilite prin art. 23 din

Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin art. 6 alin. (1) din Hotararea

Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 27. Programe de prevenire a generarii deseurilor

 Art. 42. - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, potrivit prevederilor art. 1 si 4, adopta, pana la

data de 12 decembrie 2013, programe de prevenire a generarii deseurilor la nivel national.

 (2) Programele de prevenire a generarii deseurilor pot sa faca parte din planurile de gestionare a deseurilor prevazute

la art. 37, din alte programe de politici de mediu sau sa fie elaborate ca programe distincte.

 (3) In cazul in care programele prevazute la alin. (1) sunt integrate in planurile de gestionare a deseurilor sau in alte

programe, masurile de prevenire a generarii deseurilor trebuie identificate clar.

 (4) Programele prevazute la alin. (1) stabilesc obiective de prevenire a generarii deseurilor.

 (5) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului descrie masurile de prevenire existente si evalueaza utilitatea

exemplelor de masuri prevazute in anexa nr. 5 sau a altor masuri corespunzatoare.

 (6) Scopul obiectivelor si masurilor prevazute la alin. (4) si (5) este eliminarea legaturii dintre cresterea economica si

impactul asupra mediului asociat cu generarea de deseuri.

 (7) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste valorile de referinta calitative sau cantitative

specifice, adecvate pentru masurile de prevenire a generarii deseurilor, adoptate pentru a monitoriza si evalua progresul

masurilor, si poate stabili si alte obiective calitative ori cantitative si indicatori specifici pe langa cele prevazute de

legislatia comunitara, pe baza unor studii de evaluare.

 Art. 43. - (1) Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala, avand in vedererezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa intocmeasca si sa implementeze, incepand cu anul 2012, un program

de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs

fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii

deseurilor.

 (2) Programul prevazut la alin. (1) se poate elabora si de catre o terta persoana/asociatie profesionala.

 

 28. Evaluarea/Monitorizarea si revizuirea planurilor si a programelor

 Art. 44. - (1) PNGD se monitorizeaza anual de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului prin ANPM,

se evalueaza cel putin o data la 6 ani si se revizuieste, dupa caz.

 (2) PJGD se monitorizeaza anual, se evalueaza de catre APM o data la 2 ani si se revizuiesc, dupa caz.

 (3) Revizuirea PJGD se realizeaza de catre consiliul judetean, in baza recomandarilor raportului de

monitorizare/evaluare intocmit de APM.

 (4) Revizuirea PRGD se realizeaza de catre ARPM impreuna cu toate consiliile judetene din regiunea respectiva, in

baza recomandarilor raportului de monitorizare/evaluare intocmit de ARPM.

 (5) Revizuirea PNGD se realizeaza de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in baza

recomandarilor raportului de monitorizare/evaluare intocmit de ANPM.

 Art. 45. - PRGD se monitorizeaza anual, se evalueaza o data la 2 ani si se revizuiesc, dupa caz, de catre ARPM

impreuna cu toate consiliile judetene din regiunea respectiva.

 

 29. Participarea publicului

 Art. 46. - (1) Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului care elaboreaza si promoveaza planurile de

gestionare a deseurilor si programele de prevenire a generarii deseurilor afiseaza pe site-ul propriu planurile si

programele, astfel incat partile interesate, autoritatile relevante, precum si publicul sa aiba:

 a) posibilitatea de a participa la elaborarea lor;

 b) acces la acestea, odata elaborate.

 (2) Participarea partilor interesate, a autoritatilor relevante si a publicului la elaborarea planurilor si programelor

promovate se realizeaza in cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru acele planuri si programe care sunt supuse

acestei proceduri, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de

realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

 

 30. Cooperarea

 Art. 47. - Autoritatile publice coopereaza, daca este cazul, cu alte state membre interesate si cu Comisia Europeana

la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor si a programelor de prevenire a generarii deseurilor prevazute la art.

37 si 42.

 

 31. Raportari

 Art. 48. - (1) Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului informeaza autoritatea publica centrala pentru

protectia mediului cu privire la adoptarea sau revizuirea planurilor si programelor elaborate la nivel local/regional

prevazute la art. 38 si 39.

 (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana cu privire la adoptarea sau

modificarea planurilor si programelor prevazute la art. 37 si 42.

 (3) La fiecare 3 ani, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana, prin

prezentarea unor rapoarte sectoriale in format electronic, cu privire la implementarea prevederilor prezentei legi.

 (4) Aceste rapoarte contin informatii cu privire la gestionarea uleiurilor uzate si la progresele inregistrate in punerea in

aplicare a programelor de prevenire a generarii deseurilor si, dupa caz, informatii despre masurile aplicabile, asa cum

este prevazut la art. 12, privind responsabilitatea producatorului.

 (5) Raportul prevazut la alin. (3) se transmite Comisiei Europene de catre autoritatea publica centrala pentru protectia

mediului, in termen de 9 luni de la incheierea perioadei de 3 ani pentru care se intocmeste.

  32. Pastrarea evidentei

 Art. 49. - (1) Producatorii de deseuri, detinatorii de deseuri, comerciantii si brokerii, asa cum sunt definiti in anexa nr.

1, precum si operatorii economici care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligati sa asigure evidenta

gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea

Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului.

 (2) Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice, pe langa evidenta prevazuta la alin. (1), trebuie sa pastreze

buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase generate din propria activitate si sa le transmita, la

cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.

 (3) Agentia pentru protectia mediului pastreaza pentru scopuri statistice, cel putin 5 ani, evidentele prevazute la alin.

(1).

 (4) Persoanele juridice/Persoanele fizice autorizate, precum si producatorii de deseuri periculoase, operatorii

economici care sunt autorizati pentru colectarea si transportul deseurilor periculoase sau care actioneaza in calitate de

comercianti ori brokeri sunt obligati sa tina o evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a

frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor prevazute in anexele nr. 2 si 3 si sa o

puna la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora.

 (5) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani, cu

exceptia operatorilor economici care desfasoara activitati de transport, care trebuie sa pastreze evidenta timp de cel

putin 12 luni.

 (6) La cererea autoritatilor competente sau a unui detinator anterior sunt furnizate documentele justificative conform

carora operatiunile de gestionare au fost efectuate.

 (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), institutiile care desfasoara activitati care privesc apararea tarii si

securitatea nationala transmit evidenta gestiunii deseurilor anual, centralizat, la autoritatea publica centrala pentru

protectia mediului.

 (8) ANPM centralizeaza informatiile prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile

ulterioare, colectate de agentiile pentru protectia mediului.

 

 33. Atributii si raspunderi ale autoritatilor competente ale administratiei publice centrale si locale

 Art. 50. - (1) Autoritatea competenta de decizie si control in domeniul gestionarii deseurilor este Ministerul Mediului si

Padurilor.

 (2) Alte autoritati publice cu atributii in domeniul gestionarii deseurilor sunt: Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii si

Dezvoltarii Rurale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de

Afaceri, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale, institutiile de ordine publica si siguranta

nationala si autoritatile administratiei publice locale.

 Art. 51. - Ministerul Mediului si Padurilor are urmatoarele atributii:

 a) elaboreaza Strategia nationala de gestionare a deseurilor si PNGD;

 b) initiaza si propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deseurilor;

 c) avizeaza reglementarile specifice in domeniul gestionarii deseurilor, elaborate de celelalte autoritati publice;

 d) monitorizeaza impactul activitatilor de producere si gestionare a deseurilor asupra factorilor de mediu;

 e) controleaza si reglementeaza, prin unitatile subordonate, activitatile de gestionare a deseurilor, in conformitate cu

atributiile si competentele stabilite prin lege;

 f) autorizeaza, prin unitatile sale subordonate, operatiunile prevazute in anexele nr. 2 si 3;

 g) prezinta anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deseurilor;

 h) organizeaza impreuna cu celelalte autoritati publice centrale si locale si cu organizatiile neguvernamentale programe

de instruire si educare a populatiei in domeniul gestionarii deseurilor;

 i) gestioneaza asistenta financiara din fonduri externe nerambursabile acordate Romaniei pentru domeniul gestiunii

deseurilor, in limita domeniului sau de activitate;

 j) indeplineste functia de autoritate de management in sectorul gestiunii deseurilor pentru proiectele finantate de

asistenta financiara din fonduri externe nerambursabile acordate Romaniei.

 Art. 52. - Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:

 a) evalueaza, prin structurile competente, posibilul impact asupra sanatatii populatiei determinat de functionarea

obiectivelor generatoare de deseuri de orice fel si/sau a obiectivelor care proceseaza deseuri;

 b) elaboreaza strategia si programul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala si orice alte activitati

care genereaza deseurile prevazute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile

ulterioare, la nivel national, si asigura conditiile de ducere la indeplinire a acestora;

 c) elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea deseurilor provenite din activitatile medicale si orice alteactivitati care genereaza deseurile prevazute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu

completarile ulterioare, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;

 d) monitorizeaza si controleaza activitatile de gestionare a deseurilor, in conformitate cu atributiile si competentele

stabilite prin lege;

 e) coordoneaza implementarea prevederilor legislative in domeniul gestionarii deseurilor rezultate din activitatea

medicala si orice alte activitati care genereaza deseurile prevazute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr.

856/2002, cu completarile ulterioare;

 f) aproba fonduri autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pentru monitorizarea si controlul

activitatilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala la nivel local;

 g) gestioneaza baza de date a deseurilor rezultate din activitatea medicala si orice alte activitati care genereaza

deseurile prevazute la pct. 18 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare;

 h) asigura, la nivelul fiecarei unitati sanitare, prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, fondurile necesare pentru

gestionarea deseurilor.

 Art. 53. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri are urmatoarele atributii:

 a) elaboreaza strategii, programe si politici sectoriale de dezvoltare a activitatilor industriale, cu includerea aspectelor

legate de gestionarea deseurilor industriale de reconstructie ecologica, si urmareste implementarea acestora;

 b) initiaza reglementari specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deseuri industriale, precum si pentru

operatiunile de reciclare si de valorificare a acestor deseuri, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia

mediului;

 c) coordoneaza si supravegheaza activitatea de reciclare a deseurilor industriale.

 Art. 54. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are urmatoarele atributii:

 a) participa la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deseurilor provenite din activitatile de transport si

auxiliare si urmareste realizarea acestora de catre operatorii economici aflati in subordinea sau in coordonarea sa;

 b) participa la elaborarea reglementarilor specifice privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile de transport

si auxiliare;

 c) participa la elaborarea de reglementari specifice pentru controlarea activitatii de transport al deseurilor.

 Art. 55. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are urmatoarele atributii:

 a) elaboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor rezultate din agricultura si din industria

alimentara si urmareste realizarea acestora de catre societatile comerciale si alti operatori economici din aceste

sectoare economice;

 b) participa la elaborarea de reglementari specifice privind gestionarea deseurilor provenite din agricultura si din

industria alimentara;

 c) avizeaza propunerile de amplasamente pe terenurile cu destinatie agricola pentru instalatii pentru gestionarea

deseurilor, depozite de deseuri etc.;

 d) aproba si controleaza modul de utilizare a deseurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor in agricultura.

 Art. 56. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale are urmatoarele atributii:

 a) initiaza si promoveaza, impreuna cu alte autoritati competente, acte normative privind securitatea si protectia muncii

in domeniul gestionarii deseurilor;

 b) controleaza, prin intermediul institutiilor abilitate din subordine, si reglementeaza activitatile de gestionare a

deseuril