LEGE nr. 167 din 14 iulie 2010

LEGE nr. 167 din 14 iulie 2010

 Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15 din 23 februarie 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 26 martie 2010, cu urmatoarele modificari:

1. Titlul va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu"

2. Articolul unic va avea urmatorul cuprins:

"Articol unic. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«Art. 1. - Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizarii proiectelor si programelor pentru protectia mediului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei mediului.»

2. La articolul 3, alineatul (2) se abroga.

3. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«(3) Administratia Fondului are, in principal, urmatoarele atributii:

a) urmareste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;
b) intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli;
c) analizeaza, selecteaza si finanteaza programe si proiecte pentru protectia mediului, aprobate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;
d) urmareste si controleaza implementarea proiectelor si programelor finantate din Fondul pentru mediu;
e) finanteaza lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor, conform dispozitiilor art. 13;
f) elaboreaza ghidurile de finantare aferente categoriilor de proiecte si programelor pentru protectia mediului, finantate din Fondul pentru mediu.»

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«Art. 4. - (1) Administratia Fondului este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat.»

5. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins:

«(41) Presedintele Administratiei Fondului poate delega atributiile sale unui vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat.

(42) Vicepresedintele este numit, suspendat si revocat din functie, in conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.»

6. La articolul 4, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«(6) Salarizarea personalului Administratiei Fondului se face potrivit legii si contractului colectiv de munca incheiat la nivelul institutiei.»

7. La articolul 5, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«Art. 5. - (1) Comitetul de avizare are urmatoarea componenta:

a) 2 reprezentanti din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, imputerniciti prin ordin al ministrului;
b) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si un reprezentant al Garzii Nationale de Mediu, imputerniciti prin decizie a conducatorului institutiei respective;
c) cate un reprezentant al celor 4 structuri asociative ale administratiei publice locale;
d) cate un reprezentant din cadrul autoritatii publice centrale pentru finante, autoritatii publice centrale pentru economie, autoritatii publice centrale pentru transporturi, autoritatii publice centrale pentru dezvoltare regionala, autoritatii publice centrale pentru sanatate, autoritatii publice centrale pentru agricultura, autoritatii publice centrale pentru administratie si interne, imputerniciti prin ordin al ministrului de resort;
e) 2 reprezentanti ai confederatiei patronale, desemnati de aceasta;
f) un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale din domeniul protectiei mediului, desemnat de acestea;
g) presedintele Administratiei Fondului.
............................................................................................

(3) Comitetul de avizare aproba prin vot proiectele ce urmeaza sa fie finantate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director.»

8. La articolul 6, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«Art. 6. - (1) Comitetul director este constituit din presedintele si vicepresedintele Administratiei Fondului, impreuna cu conducatorii directiilor de specialitate ale acesteia.
...........................................................................................
(3) Comitetul director are urmatoarele atributii:

a) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului;
b) avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finantate din Fondul pentru mediu;
c) analizeaza si aproba lista proiectelor respinse de catre Comisia de analiza;
d) urmareste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;
e) aproba raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care il face public, conform prevederilor legale;
f) avizeaza ghidurile de finantare aferente fiecarui program si proiect pentru protectia mediului.»

9. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«Art. 7. - Cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, in limita a 5% din veniturile acestuia.»

10. La articolul 9 alineatul (1), literele a), d), e), f), i) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, obtinute de catre generatorul deseurilor, respectiv detinatorul bunurilor destinate dezmembrarii, persoana fizica sau juridica. Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;
............................................................................................
d) o contributie de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere si bunuri ambalate, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare prevazute in anexa nr. 3 si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;
e) o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piata nationala de catre operatorii economici;
f) o contributie de 2% din veniturile realizate din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase obtinute de catre administratorul, respectiv proprietarul padurii, cu exceptia lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Craciun, rachitei si puietilor;
............................................................................................
i) o contributie de 2 lei/kg anvelopa, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, pentru diferenta dintre cantitatile de anvelope corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv gestionate;
............................................................................................
l) sumele incasate din restituirea finantarilor acordate, dobanzi, penalitati de orice fel, alte operatiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;»

11. La articolul 9 alineatul (1), dupa litera o) se introduc patru noi litere, literele p), q), r) si s), cu urmatorul cuprins:

«p) o contributie de 100 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale incepand cu data de 1 iulie 2010, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si trimise spre depozitare, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatea corespunzatoare obiectivului anual de diminuare si cantitatea corespunzatoare obiectivului efectiv realizat prin activitati specifice de colectare selectiva si valorificare;
q) ecotaxa, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incasata de la operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza vizibil la punctul de vanzare, in vederea informarii consumatorilor finali;
r) taxa pe poluare pentru autovehicule;
s) o taxa de 2 lei/l, aplicata uleiurilor ce fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorata incepand cu data de 1 ianuarie 2011 de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse, pentru diferenta dintre cantitatile corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in anexa nr. 4 si cantitatile de uleiuri uzate gestionate.»

12. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins:

«Art. 91. - (1) Administratia Fondului gestioneaza un cont separat, la Trezoreria Statului, in care se incaseaza, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, de la producatorii de echipamente electrice si electronice, respectiv de la organizatiile colective sumele reprezentand garantia constituita conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Garantia se retine de Administratia Fondului in cazul neindeplinirii obligatiei de finantare a colectarii, tratarii, valorificarii si eliminarii nepoluante a deseurilor de electrice si electronice la sfarsitul perioadei de garantare.

(3) Garantia prevazuta la alin. (1), forma acesteia si perioada de garantare se declara la Administratia Fondului de catre producatorii de echipamente electrice si electronice, respectiv de organizatiile colective, pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii in care s-a constituit garantia potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 448/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Sumele reprezentand garantia mentionata la alin. (1) si ramase neutilizate dupa un an de la implinirea perioadei de garantare se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu. Metodologia de constituire si gestionare a garantiei prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.»

13. La articolul 10, alineatul (1) se abroga.

14. La articolul 10, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«(2) Contributiile si taxele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d), i) si s) se platesc numai in cazul neindeplinirii obiectivului de valorificare a deseurilor de ambalaje, obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, respectiv a obligatiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevazute in legislatia in vigoare, plata facandu-se pe diferenta dintre cantitatile aferente obiectivelor anuale, respectiv a obligatiilor anuale si cantitatile realizate efectiv.

(3) Operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate, ambalaje de desfacere, anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, precum si uleiuri sunt obligati sa declare lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile de ambalaje, de anvelope, respectiv de uleiuri introduse pe piata nationala si cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate, cantitatile de anvelope uzate gestionate, respectiv cantitatile de uleiuri uzate gestionate.»

15. La articolul 10, alineatul (4) se abroga.

16. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins:

«(41) Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa declare trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului de raportare, situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere.

(42) Instructiunile privind obligatia declararii prevazute la alin. (41) se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.»

17. La articolul 10, alineatul (6) se abroga.

18. La articolul 10, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

«(7) Administratia Fondului publica anual, pe pagina de internet proprie, registrul operatorilor economici inregistrati drept contribuabili la Fondul pentru mediu, care cuprinde denumirea operatorului economic si tipul de contributie si/sau taxa cu care acesta este inregistrat.»

19. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«Art. 11. - (1) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e) si f) se declara si se platesc lunar de catre persoanele juridice si fizice care desfasoara activitatile respective, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea.

(2) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c), d), i), j), p) si s) se declara si se platesc anual de catre persoanele juridice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.»

20. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

«(21) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declara si se platesc trimestrial de catre persoanele juridice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea.»

21. La articolul 11, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«(4) Modelul si continutul declaratiilor la Fondul pentru mediu, prevazute la alin. (1), (2) si (21), precum si la art. 10 alin. (3), se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.»

22. La articolul 12, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«(2) Activitatea privind declararea, stabilirea, verificarea si colectarea, inclusiv solutionarea contestatiilor privind contributiile si taxele la Fondul pentru mediu datorate de catre persoanele juridice si fizice, precum si indeplinirea masurilor asiguratorii si procedura de executare silita se realizeaza de catre Administratia Fondului, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Administratia Fondului are calitatea de creditor bugetar.

(3) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitori a obligatiilor de plata prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p), q) si s) se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.»

23. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«Art. 13. - (1) Fondul pentru mediu se utilizeaza pentru finantarea urmatoarelor categorii de proiecte si programe pentru protectia mediului:

a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului;
b) reducerea nivelului de zgomot;
c) gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;
d) protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare;
e) gospodarirea integrata a zonei costiere;
f) conservarea biodiversitatii si administrarea ariilor naturale protejate;
g) impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;
h) educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
i) cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
j) renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural;
k) refacerea siturilor contaminate istoric, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale;
l) inlocuirea acoperisurilor din azbest;
m) monitorizari, studii si cercetari in domeniul protectiei mediului, padurilor si apelor privind sarcini derivate din acorduri internationale, directive europene sau alte reglementari nationale sau internationale, precum si cercetare-dezvoltare in domeniul schimbarilor climatice;
n) lucrari pentru elaborarea hartilor de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;
o) inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
p) lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, precum si pentru refacerea unor obiective importante de infrastructura rutiera si feroviara, grav afectate de alunecari de teren care pot conduce la obturarea scurgerii cursurilor de apa;
q) instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire;
r) Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati;
s) Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national;
t) Programul de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate;
u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclisti.

(2) Programele si proiectele din categoriile prevazute la alin. (1) sunt finantate din Fondul pentru mediu prin una dintre urmatoarele modalitati, aprobate in Comitetul de avizare:

a) sustinerea financiara a proiectelor prin finantare sau cofinantare nerambursabila;
b) cofinantarea proiectelor finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri internationale.

(3) Se acorda sustinere financiara din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unitati administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni ale municipiilor, asociatii de dezvoltare intercomunitara, institutii publice, institute de cercetare-dezvoltare, unitati si institutii de invatamant, organizatii neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare si exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetatie forestiera, operatori economici, inclusiv ocoale silvice, asociatii de proprietari, persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale.

(4) Categoriile de beneficiari si metodologia de finantare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor si/sau programelor pentru protectia mediului prevazute la alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. o) si p), se stabilesc prin ghidul de finantare aferent fiecarui program sau proiect, care se elaboreaza de Administratia Fondului si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.

(5) Categoriile de lucrari si/sau proiecte pentru protectia mediului care se pot finanta conform prevederilor alin. (1) lit. o) si p), precum si sumele destinate finantarii acestora se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.

(6) Pentru achizitionarea lucrarilor prevazute la alin. (1) lit. p) si a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice referitoare la situatiile de forta majora.

(7) Finantarea proiectelor aprobate se realizeaza in baza contractelor de finantare anuale sau multianuale.
(8) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator, fiind utilizate cu aceeasi destinatie.

(9) Contractele de finantare, impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale finantarii, daca este cazul, constituie titluri executorii, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.

(10) Finantarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat, Administratia Fondului parcurgand toate procedurile, conform legislatiei nationale si comunitare in domeniu.

(11) Ajutoarele de stat individuale si schemele de ajutor de stat, atat cele exceptate de la obligatia notificarii, cat si cele supuse obligatiei de notificare, se instituie prin hotarari ale Comitetului de avizare al Administratiei Fondului.

(12) Schemele de ajutor de minimis se aproba prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului.»

24. Articolul 131 se abroga.

25. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«(2) Nedepunerea la termen a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei.»

26. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

«(3) Neafisarea la punctul de vanzare, in loc vizibil, a valorii ecotaxei, in vederea informarii consumatorilor finali, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei.

(4) Nedepunerea la termen a declaratiilor prevazute la art. 10 alin. (41) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei.»

27. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«Art. 16. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac dupa cum urmeaza:

a) de catre personalul de specialitate din cadrul Administratiei Fondului si al Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale, pentru contraventia prevazuta la art. 15 alin. (2) si (4);
b) de catre personalul imputernicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale, pentru contraventia prevazuta la art. 15 alin. (3).»

28. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

«(3) La efectuarea de catre Administratia Fondului a inspectiei fiscale cu privire la contributiile si taxele datorate bugetului Fondului pentru mediu pot participa si reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu.»

29. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«Art. 17. - Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p), q) si s) se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.»

30. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.»

31. Dupa anexa nr. 2 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 3 si 4, cu urmatorul cuprins:

- ANEXA Nr. 3: Obiectivele minime de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, pentru anul 2011 si incepand cu anul 2012

anexa reciclae anvelope

- ANEXA Nr. 4: Etapizarea obligatiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate

legea 167

Art. II. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

a) Ordonanta Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, cu exceptia lit. d) a alin. (1) al art. 9 din articolul unic, pct. 7, care produce efecte pana la data de 31 decembrie 2010;
b) art. 36 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009.

Art. III. - (1) Proiectele si programele pentru protectia mediului aflate in faza de analiza sau finantare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, inclusiv cele pentru care a fost demarata sesiune de depunere a proiectelor, se definitiveaza pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora.

(2) Programele si proiectele pentru protectia mediului care nu se mai regasesc in prevederile prezentei legi se asimileaza unei categorii de programe sau proiecte existente si se finanteaza din sursele alocate acesteia, pe baza aprobarii Comitetului director.

(3) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu se modifica, prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. IV. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA TEXTE LEGISLATIVE

Clasificarea Ocupatiilor din Romania: COR 2010
In luna ianuarie 2010, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a actualizat nomenclatorul Clasificarii Ocupatiilor din Romania.
Ordonanta privind impozitul minim (forfetar): OUG 34/2009, M.Of. 249
Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 249 din 14 aprilie 2009)
ORDONANTA DE URGENTA nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare
Ordonanta stabileste noile cotele de contributii pentru ianuarie 2009.
Ordonanta de urgenta 69/2007 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Ordonanta de urgenta nr. 69 din 28 iunie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Legea 6/2007 privind aprobarea OUG 63/2006 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice