Hotararea nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

Hotararea nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

hotararea_nr._170_per_2004_privind_gestionarea_anvelopelor_uzate_400

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea activităţii de gestionare a anvelopelor uzate, în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului.

Art. 2.

Semnificaţia termenilor specifici utilizaţi este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3.

Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor tipurilor de anvelope prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4.

Activitatea de gestionare a anvelopelor uzate are la bază principiile generale prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.

Art. 5.

Persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate să introducă pe piaţă aceste produse numai omologate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 6.

(1) Persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate:

a) să colecteze anvelopele uzate, în limita cantităţilor introduse de ele pe piaţă în anul precedent;

b) să reutilizeze, să refolosească ca atare, să reşapeze, să recicleze şi/sau să valorifice termoenergetic întreaga cantitate de anvelope uzate colectată.

(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează etapizat, în procentele stabilite conform anexei nr. 3, începând cu data de 1 ianuarie 2005, pe baza cantităţilor introduse pe piaţă în anul precedent.

Art. 7.

(1) Obligaţiile prevăzute la art. 6 pot fi îndeplinite individual sau prin transferarea responsabilităţii către persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului.

(2) Procedura şi criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8.

Persoanele fizice şi persoanele juridice care deţin anvelope uzate au următoarele obligaţii:

a) să nu le abandoneze pe sol, prin îngropare, în apele de suprafaţă şi ale mării teritoriale;

b) să nu le incinereze decât în condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;

c) să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor juridice autorizate să le colecteze şi/sau să le valorifice conform legislaţiei în vigoare.

Art. 9.

Persoanele juridice care comercializează anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate:

a) să preia anvelopele uzate de acelaşi tip şi în aceeaşi cantitate cu cele comercializate, aduse de cumpărătorul final;

b) să asigure capacităţi de depozitare corespunzătoare pentru anvelopele uzate preluate;

c) să predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor juridice către care acestea au transferat obligaţiile, conform art. 7.

Art. 10.

Persoanele juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate:

a) să sorteze şi să depoziteze, pe suprafeţe betonate anvelopele uzate colectate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării şi anvelope uzate nereutilizabile;

b) să predea anvelopele uzate destinate reutilizării persoanelor juridice care comercializează astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de reşapare;

c) să predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de reciclare, valorificare termoenergetică sau le refolosesc ca atare.

Art. 11.

Persoanele juridice care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile de colectare, reşapare, reciclare şi/sau valorificare termoenergetică a anvelopelor uzate sunt obligate să obţină autorizaţia necesară în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 12.

Persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate să raporteze anual Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, până la data de 15 martie, următoarele date, conform anexei nr. 4:

a) cantitatea de anvelope introdusă pe piaţă în anul anterior celui pentru care se face raportarea, conform tabelului nr. 4a) prevăzut în anexa nr. 4;

b) cantitatea de anvelope uzate colectată, predată pentru reutilizare, refolosire ca atare, reşapare, reciclare şi/sau valorificare termoenergetică, în anul precedent, conform tabelului nr. 4b) prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 13.

Persoanele juridice care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile de colectare, reşapare, reciclare şi/sau valorificare termoenergetică a anvelopelor uzate sunt obligate:

a) să ţină evidenţa datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectată, reşapată, reciclată şi/sau valorificată termoenergetic, după caz;

b) să păstreze pe o perioadă de 3 ani evidenţa prevăzută la lit. a);

c) să raporteze anual, până la data de 15 martie, datele prevăzute la lit. a) Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) şi 5d) prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 14.

La solicitarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi/sau a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, persoanele juridice prevăzute la art. 12 şi 13 trebuie să dovedească prin documente datele raportate.

Art. 15.

Responsabilitatea persoanelor juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării încetează numai după predarea anvelopelor uzate către persoanele juridice care le reutilizează, le refolosesc ca atare, le reşapează, le reciclează şi/sau le valorifică termoenergetic, după caz.

Art. 16.

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice şi cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice;

b) nerespectarea prevederilor art. 12 şi 13, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 6, 9, 10 şi 14, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit al Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi al Autorităţii Naţionale de Control, conform atribuţiilor stabilite prin lege.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 17.

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va stabili condiţiile referitoare la introducerea pe piaţă a anvelopelor uzate destinate reutilizării în activitatea de transport rutier sau destinate reşapării, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18.

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor art. 7 alin. (2) şi ale art. 17.

   
 

PRIM-MINISTRU

 

ADRIAN NĂSTASE

 

   
 

Contrasemnează:

 

Ministrul economiei şi comerţului,

 

Dan Ioan Popescu

 

p. Ministrul transporturilor,

 

construcţiilor şi turismului,

 

Traian Panait,

 

secretar de stat

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor,

 

apelor şi mediului,

 

Petre Daea,

 

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 februarie 2004.

Nr. 170.

ANEXA Nr. 1

SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI UTILIZAŢI

Anvelopă nouă - anvelopa nou-produsă, inclusiv anvelopa rezultată în urma unui proces tehnologic de reşapare, aflată înainte de prima montare după reşapare, în termen de garanţie, neexploatată.

Anvelopă uzată - orice anvelopă, de tipul celor prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, pe care deţinătorul, în urma utilizării, are intenţia sau obligaţia de a o scoate din uz.

Anvelopă uzată destinată reutilizării - orice anvelopă uzată care are valoare de întrebuinţare şi este destinată utilizării ca atare în activitatea de transport rutier sau este destinată reşapării.

Anvelopă uzată destinată reşapării - orice anvelopă uzată care îndeplineşte toate condiţiile tehnice necesare reşapării.

Cumpărător final - orice persoană fizică sau juridică care cumpără sau dobândeşte anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, în scopul utilizării lor, şi nu al comercializării.

Introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibile pentru prima dată, contra cost sau gratuit, anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, în vederea utilizării şi/sau distribuirii.

Reşapare - procesul tehnologic de recondiţionare prin care se reface potenţialul de utilizare al anvelopei, constând în aplicarea unei benzi de rulare noi pe o anvelopă uzată reşapabilă sau pe o anvelopă uzată destinată reutilizării care îndeplineşte toate condiţiile tehnice pentru realizarea acestui proces.

Reciclare - orice operaţiune de valorificare materială a anvelopelor uzate, respectiv de tăiere, mărunţire, granulare, sau altă operaţiune care determină schimbări asupra naturii ori compoziţiei anvelopei uzate, prin procedee industriale, în scopul obţinerii de materii prime.

Refolosire ca atare - operaţiunea de utilizare fără reprocesare a anvelopelor uzate nereşapabile, în scopul realizării de diguri, ţarcuri, apărătoare pentru debarcadere, garduri de siguranţă pentru şosele, autostrăzi etc.

Valorificare termoenergetică - operaţiunea de utilizare a anvelopelor uzate drept combustibil alternativ sau suplimentar, prin coincinerare în cuptoarele de ciment ori în alte instalaţii care să asigure recuperarea valorii energetice a acestora, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând tipurile de anvelope cărora li se aplică
prevederile hotărârii

1. Anvelope pentru motociclete, motorete, motoscutere şi biciclete

2. Anvelope pentru aeronave

3. Anvelope pentru autoturisme de oraş, autoturisme de teren, microbuze şi autoutilitare

4. Anvelope pentru autocamioane, autospeciale, autobuze, troleibuze, remorci şi semiremorci auto

5. Anvelope pentru tractoare şi maşini agricole

6. Anvelope pentru maşini şi utilaje pentru construcţii şi exploatări miniere.

ANEXA Nr. 3

ETAPIZAREA
obligaţiilor pentru anvelopele uzate

     
 

Anul

Obligaţia

 

2005

60%

 

2006

70%

 

2007

80%

NOTĂ: 

80% reprezintă întreaga cantitate de anvelope introduse pe piaţă, devenite anvelope uzate, ţinându-se cont de pierderile în greutate a anvelopelor, prin uzură, de până la 20%.

ANEXA Nr. 4

DATELE
ce se raportează de către persoanele juridice prevăzute
la art. 12 din hotărâre

   
 

Denumirea societăţii ................................

 

Producător/Importator de anvelope Codul fiscal ......

 

Localitatea, judeţul ................................

 

Adresa ..............................................

 

Telefon/fax/e-mail ..................................

 

Cod CAEN pentru activitatea de bază .................

 

Tabelul nr. 4a)

 

Anul ............

 

U.M. = tone

 

         
 

Cantitatea de anvelope introdusă din care: de producător

Cantitatea de anvelope introdusă pe piaţă de importator

 

Total .........................,

 

pe piaţă

 

anvelope noi

anvelope reşapate

anvelope uzate destinate reutilizării

         

 

   
 

NOTĂ:

 

Prima raportare se face la data de 15 martie 2006, pentru cantităţile introduse pe piaţă în anul 2004.

 

Tabelul nr. 4b)

 

U.M. = tone

 

             
 

Cantitatea de anvelope uzate colectată

Cantitatea de anvelope uzate destinate reutilizării, predată pentru:

Cantitatea de anvelope uzate nereutilizabile, predată pentru:

 

comercializare

reşapare

reciclare

valorificare termoenergetică

refolosire ca atare

             

 

   
 

NOTĂ:

 

Prima raportare se face la data de 15 martie 2006, pentru cantităţile aferente anului 2005.

ANEXA Nr. 5

DATELE
ce se raportează de către persoanele juridice prevăzute
la art. 13 din hotărâre

   
 

Denumirea societăţii ........................................................

 

Persoană juridică autorizată pentru colectare/reşapare/reciclare/valorificare termoenergetică a anvelopelor uzate

 

Codul fiscal ................................................................

 

Localitatea, judeţul ........................................................

 

Adresa ......................................................................

 

Telefon/fax/e-mail ..........................................................

 

Cod CAEN pentru activitatea de bază .........................................

 

Tabelul nr. 5a) - pentru persoanele juridice care colectează anvelope uzate

 

U.M. = tone

 

             
 

Cantitatea de anvelope uzate colectată

Cantitatea de anvelope uzate destinate reutilizării, predată pentru:

Cantitatea de anvelope uzate nereutilizabile, predată pentru:

 

comercializare

reşapare

reciclare

valorificare termoenergetică

refolosire ca atare

             

 

   
 

Tabelul nr. 5b) - pentru persoanele juridice care reşapează anvelope uzate

 

U.M. = tone

 

     
 

Cantitatea de anvelope uzate primită pentru reşapare

 
 

Total

 
 

din care:

 
 

- cantitatea de anvelope uzate reşapată

 
 

- cantitatea de anvelope uzate livrată pentru alte destinaţii*)

 

 

   
 

*) Alte destinaţii: reciclare, valorificare termoenergetică, refolosire ca atare.

 

Tabelul nr. 5c) - pentru persoanele juridice care reciclează anvelope uzate

 

U.M. = tone

 

     
 

Cantitatea de anvelope uzate primită pentru reciclare

 
 

Total

 
 

din care:

 
 

- cantitatea de anvelope uzate reciclată

 

 

   
 

Tabelul nr. 5d) - pentru persoanele juridice care valorifică termoenergetic anvelope uzate

 

U.M. = tone

 

     
 

Cantitatea de anvelope uzate primită pentru valorificare termoenergetică

 
 

Total

 
 

din care:

 
 

- cantitatea de anvelope uzate valorificată termoenergetic

 

 

   
 

NOTĂ:

 

Prima raportare, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) şi 5d), se face la data de 15 martie 2006, pentru cantităţile aferente anului 2005.